Dokumenty

Ta sekcja zawiera szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub giełdzie. Obejmuje to: Umowę użytkownika, Politykę prywatności, Ujawnienie ryzyka i inne.

1. Wstęp

 

1.1 W celu obsługi klientów firmy Worldwide FXspace Fin Services LTD (dalej: Firma) gromadzi dane osobowe klientów, potencjalnych klientów i pracowników.

 

Powody powyższego wynika z faktu, że FXspace Worldwide Fin Services LTD chce zapewnić wysoki poziom ochrony prywatności klientów, ponieważ jest to najważniejszy fakt zdobywania i utrzymywania zaufania między Firmą a jej pracownikami, dostawcami i klientami.

 

Gwarancja zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych poprzez przestrzeganie określonych środków organizacyjnych i technicznych. Dlatego Spółka wdrożyła szereg wewnętrznych i zewnętrznych zasad ochrony danych, które są obowiązkowe dla pracowników Worldwide FXspace Fin Services LTD.

 

Ponadto do obowiązków Spółki należy dokumentowanie, testowanie i monitorowanie wewnętrznej zgodności z polityką ochrony danych i odpowiednimi wymogami ustawowymi w zakresie ochrony danych, w tym RODO (ogólne przepisy w zakresie ochrony danych).

 

Obowiązki FXspace Worldwide Fin Services LTD obejmują akceptację wszystkich niezbędnych środków w celu zapewnienia pełnej zgodności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi ochrony danych w firmie. Środki obejmują podział obowiązków, informacje i szkolenie personelu zaangażowanego w operacje przetwarzania danych. Należy pamiętać, że dokument „Polityka prywatności” będzie okresowo aktualizowany w celu uwzględnienia nowych okoliczności, jednak przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych będzie regulowane przez najnowszą wersję tego dokumentu.

 

Niniejsza Polityka prywatności z zaleceniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych stanowi wspólną strukturę przetwarzania danych osobowych w FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

1.2 „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Dla ogólnego zrozumienia zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba, którą można poznać, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez identyfikator: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, wiek, płeć. Zidentyfikowanymi osobami mogą być osoby takie jak klienci, pracownicy, kandydaci do pracy, dostawcy, partnerzy biznesowi i inni. Ponadto dokument odnosi się do różnych kategorii danych osobowych i informacji poufnych, które obejmują: wskaźniki stanu zdrowia, numer konta, numer identyfikacyjny, dane pobytu, identyfikator online i jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna takiej osoby.

 

1.3 Informacje o firmach lub przedsiębiorstwach nie są danymi osobowymi, należy jednak pamiętać, że dane kontaktowe takich firm lub przedsiębiorstw, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i inne są uważane za dane osobowe.

 

1.4 FXspae Worldwide Fin Services LTD gromadzi dane osobowe wyłącznie do celów zgodnych z prawem, które obejmują nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami i dostawcami, wymagania dotyczące przejęcia, zatrudnienia i zarządzania wszystkimi aspektami zatrudnienia, wymiany informacji, wypełniania obowiązków i wymagań prawnych, realizacji umowy, świadczenie usług dla klientów i nie tylko.

 

1.5 Dane osobowe będą:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, właściwie i przejrzyście wobec osoby, której dane dotyczą;
 • gromadzone do wskazanych wyraźnych i zgodnych z prawem celów, a następnie nie będą przetwarzane do żadnych innych celów, które nie odpowiadają tym celom;
 • spójne z celami przetwarzania, być dla nich odpowiednie i być wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dla nich konieczne;
 • dokładne i, jeśli to konieczne, odpowiednie;
 • zostana usunięte lub poprawione za pomocą wszelkich możliwych środków i w rozsądnym terminie, jeżeli są one nieprawidłowe w odniesieniu do celów przetwarzania;
 • przechowywane w formie zapewniającej identyfikację osób, których dane dotyczą, tylko przez okres wymagany do celów przetwarzania takich danych osobowych;
 • przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

1.6 FXspace Worldwide Fin Services LTD jest odpowiedzialny za zgodność z powyższymi punktami.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

2.1 Podstawy prawne, na których oparta jest zasada przetwarzania danych osobowych FXspaceWorldwide Fin Services LTD:

 • zobowiązania prawne lub roszczenia;
 • spełnienie warunków umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na co najmniej jeden konkretny cel;
 • uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę.

 

2.2 Umowa.

 

2.2.1 Gromadzenie, rejestracja i dalsze przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców, partnerów biznesowych i pracowników odbywa się na podstawie zgody zidentyfikowanych osób na przetwarzanie danych osobowych do jednego lub więcej określonych celów. Z kolei FXspaceWorldwide Fin Services LTD musi być w stanie potwierdzić, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

 

2.2.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez zidentyfikowane osoby musi być indywidualna, jednoznaczna i wolna od woli po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień. Dlatego osoba ta niezwłocznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w drodze oświadczenia lub wyraźnego potwierdzenia.

 

2.2.3 Wniosek firmy o zgodę osoby, której dane dotyczą, powinien zostać złożony w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich osób posługujących się prostym językiem.

 

2.2.4 Obawy klienta powinny być wyrażone w sposób ustrukturyzowany w celu przetwarzania kategorii danych osobowych przez Firmę.

 

2.2.5 Osoba ma prawo odmówić podania danych osobowych w dowolnym momencie. Po tej decyzji Firma zaprzestanie gromadzenia i przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, pod warunkiem, że Firma nie jest zobowiązana ani uprawniona do tego zgodnie z prawem.

 

2.3 Realizacja warunków umowy;

 

2.3.1 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania warunków umowy przez stronę, którą jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu wykonania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podpisaniem umowy są legalne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich zobowiązań umownych i umów podpisanych przez FXspace Worldwide Fin Services LTD, w tym umowy przed zawarciem umowy, niezależnie od wyniku negocjacji w sprawie podpisania umowy.

 

2.4 Wypełnianie zobowiązań prawnych przez Spółkę i klienta.

 

2.4.1 Zobowiązania FXspace Worldwide Fin Services LTD obejmują wdrażanie różnych obowiązków prawnych, które są oparte na wymaganiach i przepisach Unii Europejskiej lub jej krajów członkowskich. Podobne okoliczności prawne istotne dla Firmy mogą stanowić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych klienta.

 

2.4.2 Umowy prawne obejmują obowiązek gromadzenia, rejestrowania i (lub) przekazywania niektórych rodzajów informacji o pracownikach, klientach itp. Podobne wymogi prawne stanowią podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że wszystkie postanowienia, które zapewniły FXspace Worldwide Fin Services LTD do przetwarzania określonych danych osobowych, określają również wymagania dotyczące przechowywania, ujawniania i usuwania danych osobowych.

 

2.5 Interesy firmy.

 

2.5.1 Wszystkie dane będą przetwarzane w przypadku uzasadnionych interesów realizowanych przez FXspaceWorldwide Fin Services LTD, takie interesy lub prawa podstawowe mają wyprzedzające działanie prawne dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Podczas podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych firma najpierw upewni się, że interesy prawne będą miały zapobiegawcze działanie prawne z prawami i wolnościami osób fizycznych oraz że traktowanie nie spowoduje bezprawnej szkody.

 

Przetwarzanie danych osobowych potencjalnego klienta w celu rozszerzenia działalności i rozwijania nowych relacji biznesowych odnosi się do uzasadnionych interesów FXspace Worldwide FinServices LTD i jest konkretnym przykładem prawnym. Osoba powinna podać informacje o szczególnym interesie prawnym, jeśli przetwarzanie opiera się na bieżącym stanowisku Polityki prywatności.

 

3. Zasada przetwarzania i przekazywania danych osobowych.

 

3.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD jest głównym kontrolerem przetwarzania danych osobowych

 

3.1.1 Kiedy osoba, której dane dotyczą, podpisuje umowę z Worldwide FXspace Fin Services LTD, firma zaczyna być uważana za organizację kontrolującą, która przetwarza dane osobowe w całości. Takie postanowienia pozwalają Spółce na podejmowanie określonych decyzji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych danej osoby.

 

3.2 Współpraca z firmami przetwarzającymi dane

 

3.2.1 Zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane są te firmy, które przetwarzają dane osobowe w połowie FXspace Worldwide Fin Services LTD i zgodnie z instrukcjami FXspaceWorldwide Fin Services LTD. Na przykład kontrola Spółki nad personelem systemów księgowych, zewnętrznymi dostawcami technologii informatycznych itp. Jeśli Firma do przetwarzania danych osobowych przyciągnęła firmy zajmujące się obsługą transakcji, FXspace Worldwide FinServices LTD wymaga, aby takie firmy zapewniały ten sam wysoki poziom poufności pod warunkiem, że pod warunkiem, żeFXspace Worldwide Fin Services LTD. Jeśli ten warunek nie jest gwarantowany, Firma jest zobowiązana do wybrania innego procesora danych.

 

3.3 Zgoda na przetwarzanie danych

 

3.3.1 Przed przekazaniem danych osobowych FXspace Worldwide Fin Services LTD jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy o przetwarzaniu danych z przetwarzającym. Umowa zezwala na kontrolę FXspace Worldwide Fin Services LTD w zakresie przetwarzania danych osobowych przeprowadzanego poza Spółką i za które Spółka jest odpowiedzialna.

 

3.3.2 Jeżeli osoba zajmująca się obsługą lub dane cobramatyczne zlokalizowane geograficznie poza UE / EOG, zostaną zastosowane warunki określone w pkt 3.4.4 poniżej.

 

3.4 Przepisy dotyczące ujawniania danych osobowych.

 

3.4.1 Przed ujawnieniem danych osobowych zaufanym osobom, FXspace Worldwide FinServices LTD sprawdza, czy odbiorca jest związany umowami o współpracy. Należy pamiętać, że firma ma prawo do przenoszenia danych osobowych w systemie FXspaceWorldwide Fin Services LTD, pod warunkiem że ujawnienie jest uzasadnione uzasadnionym celem biznesowym.

 

3.4.2 FXspace Worldwide Fin Services LTD jest zobowiązany do zagwarantowania, że ​​odbiorca ma uzasadniony cel w celu uzyskania danych osobowych, oraz do żądania przekazania danych osobowych w sposób nieograniczony i ograniczony do niezbędnego minimum.

 

3.4.3 Firma musi wziąć pod uwagę wszystkie ryzyka związane z przekazywaniem danych osobowych osobom fizycznym, osobom, których dane dotyczą, lub podmiotom spoza struktury FXspace Worldwide FinServices LTD. Jeżeli istnieje prawny cel transmisji danych, dane do transmisji mogą zostać ujawnione stronom trzecim, które działają jako prywatne organizacje regulacyjne przetwarzające dane osobowe.

 

3.4.4 W sytuacji, gdy odbiorca znajduje się poza UE / EOG w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazywanie informacji jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy o transferze danych między FXspace Worldwide Fin Services LTD i podmiot zewnętrzny. Należy pamiętać, że umowa o transferze danych będzie oparta na standardowych klauzulach umownych UE.

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

 

4.1 Obowiązki dotyczące informacji.

 

4.1.1 Gdy FXspace Worldwide Fin Services LTD zbiera i rejestruje dane osobowe, Firma jest zobowiązana do poinformowania takich osób o:

 • cele przetwarzania, dla których dane osobowe są przeznaczone, a także podstawa prawna przetwarzania;
 • dotknięte kategorie danych osobowych;
 • uzasadnione interesy realizowane przez FXspace Worldwide Fin Services LTD, jeżeli przetwarzanie opiera się na równowadze interesów;
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, jeśli takie istnieją;
 • w stosownych przypadkach, gdy FXspace Worldwide Fin Services LTD zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego oraz o podstawach prawnych takiego przekazania;
 • okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryterium zastosowane do ustalenia tego okresu;
 • prawo do żądania od FXspace Worldwide Fin Services LTD dostępu do danych osobowych lub ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą, lub do zakwestionowania traktowania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do złożenia skargi do FXspace Worldwide Fin Services LTD za pośrednictwem właściwej procedury lub organu nadzorczego;
 • czy podanie danych osobowych jest ustawowym lub umownym wymogiem lub wymogiem umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych oraz o możliwych konsekwencjach odmowy ich podania;
 • obecność automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, oraz dostarczanie istotnych informacji na temat stosowanej logiki, a także znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

4.2 Kontrola dostępu

 

4.2.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD przetwarza dane osobowe dowolnej osoby, w tym pracowników, personelu, zewnętrznych dostawców, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i innych osób, które mają prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzają i przechowują FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

4.2.2 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych i prawo do poznania przyczyn przetwarzania danych zgodnie z tymi kryteriami, pod warunkiem, że FXspace Worldwide Fin Services LTD ma dostęp do przechowywania i przetwarzania danych osobowych podmiotu.

 

4.3 FXspace Worldwide Fin Services LTD zgadza się na poprawienie dokładnych danych osobowych przedmiotu na żądanie i bez zbędnej zwłoki.

 

4.4 Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od FXspace Worldwide Fin Services LTD całkowitego usunięcia danych osobowych. Z kolei Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będzie zobowiązana do przechowywania jakichkolwiek informacji w określonym czasie zgodnie z wymogami prawnymi (tj. Wymogami nadzoru finansowego lub organów podatkowych).

 

4.5 Jeśli żądanie ma zastosowanie, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od FXspace WorldwideFin Services LTD ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

4.6 Podmiot ma prawo do uzyskania zarejestrowanych danych osobowych, które będą wykonywane w formacie automatu do gry i prezentowane w sposób uporządkowany i uporządkowany.

 

4.7 Biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie odwołać się od przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do takiego podmiotu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie równowagi interesów, w tym profilowania.

 

4.8 Wszelkie wnioski otrzymane przez Spółkę od osób, których dane dotyczą, dotyczące wdrożenia praw opisanych w niniejszym paragrafie, Firma odpowie niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od daty otrzymania żądania. Odwołanie zostanie niezwłocznie przekazane do centrum serwisowego FXspace Worldwide Fin Services LTD. Specjalistyczna firma odpowiedzialna za ochronę danych określonego podmiotu jest zobowiązana do udzielenia pomocy centrum serwisowemu w przetwarzaniu wniosku o dotrzymanie terminu na odpowiedź.

 

5. Podjęto metody ochrony danych.

 

5.1 Firma zobowiązuje się do opracowywania nowych produktów, usług, rozwiązań technicznych itp., Aby były bezpieczne w użyciu i zgodne z zasadami specjalnej ochrony danych i ochrony danych domyślnie.

 

5.1.1 W ramach specjalnych metod ochrony danych przyjmuje się, że podczas opracowywania nowych usług lub produktów szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę danych. FXspace Worldwide Fin Services LTD ze swojej strony zobowiązuje się do przyjęcia poziomu technicznego, kosztów wdrożenia oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyka o różnym prawdopodobieństwie i krytyczności w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych, powodujących procesję; FXspace Worldwide Fin Services LTD zobowiązuje się w momencie ustalenia metod przetwarzania i podczas faktycznego przetwarzania zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak przekształcenie w anonimową formę, które mają na celu wdrożenie skutecznego sposobu ochrony danych, takiego jak minimalizacja danych oraz integracja niezbędnych środków ostrożności w przetwarzaniu danych w celu zapewnienia ochrony danych i ochrony praw osób, których dane dotyczą.

 

5.1.2 Ochrona prywatności danych wymaga domyślnego wdrożenia innowacyjnych technik minimalizacji danych.

 • FXspace Worldwide Fin Services LTD jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu domyślnego przetwarzania tylko takich danych osobowych, które są wymagane dla każdego konkretnego celu przetwarzania.
 • Taki wymóg minimalizacji odnosi się do ilości zebranych danych osobowych, etapu przetwarzania, czasu przechowywania i ich dostępności.
 • Takie środki mają na celu zapewnienie, aby domyślny dostęp do danych osobowych był możliwy tylko po starannym rozważeniu.

 

6. Etapy przetwarzania danych osobowych

 

6.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD działa jako podmiot kontrolujący przetwarzający dane osobowe. Obowiązkiem Spółki jest zachowanie całkowitej poufności podczas przetwarzania nagrania. Zapisy powinny zawierać następujące informacje:

 • nazwisko i dane kontaktowe;
 • cel przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, i kategorii danych osobowych;
 • odbiorcy, którzy zostali lub zostaną ujawnione dane osobowe, w tym odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w stosownych przypadkach informacje na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich, w tym wskazanie kraju trzeciego, a jeśli ma to zastosowanie w tym przypadku, dane w odpowiednich środkach ostrożności;
 • w stosownych przypadkach, przewidywane terminy usuwania różnych kategorii danych;
 • w stosownych przypadkach ogólny opis zastosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

 

6.1.1 Zobowiązania FXspace Worldwide Fin Services LTD obejmują udostępnianie rekordów danych na żądanie odpowiednich organów w dziedzinie ochrony danych.

 

7. Likwidacja danych osobowych.

 

7.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, pod warunkiem że uzasadniony cel zniknie, a dalsze przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych nie będzie zapewnione na poziomie legislacyjnym.

 

7.2 Polityka zachowania i udostępniania danych FXspace Worldwide Fin Services LTD przedstawiła szczegółowy opis okresów przechowywania w odniesieniu do różnych kategorii danych osobowych.

 

7.3 Po zakończeniu współpracy z FXspace Worldwide Fin Services LTD klienci lub potencjalni klienci Spółki mają prawo zażądać całkowitego usunięcia i anonimizacji danych osobowych z ich konta w FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

7.4 Przed współpracą FXspace Worldwide Fin Services LTD przeprowadzi analizę i ocenę praw do ochrony danych swoich klientów (potencjalnych klientów) wraz z wymaganiami innych odpowiednich przepisów. Należy pamiętać, że podczas rejestracji danych osobowych w systemach FXspace Worldwide Fin Services LTD, wszelkie działania regulowane przez akty prawne dotyczące transakcji finansowych, standardy rachunkowości, standardy ochrony klientów itp.

 

7.5 FXspace Worldwide Fin Services LTD ostrzega, że ​​dane osobowe zostaną usunięte, jeśli ich dalsze przechowywanie niekoniecznie będzie stanowić podstawę prawną. Standardowym terminem usuwania informacji o kliencie jest bieżący rok plus pięć lat po zakończeniu relacji z klientem.

 

7.6 System FXspace Worldwide Fin Services LTD zapewnia, że ​​dane osobowe potencjalnych klientów zostaną usunięte lub zanonimizowane na ich żądanie w krótkim czasie, jednak procedura może potrwać do jednego miesiąca.

 

7.7 Dane klientów, którzy spowodowali straty Firmy, mogą być przechowywane przez dłuższy czas w celu ochrony FXspace Worldwide Fin Services LTD przed dalszymi stratami lub w celu spełnienia uzasadnionych wymagań finansowych.

 

7.8 Powyżej wskazuje, że pod koniec każdego okresu współpracy ze Spółką, FXspaceWorldwide Fin Services LTD trwale usuwa lub anonimizuje wszystkie dane osobowe.

 

8. Możliwe ryzyko.

 

8.1 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez FXspace Worldwide Fin Services LTD naraża wysoki poziom ryzyka na osoby, których dane osobowe są przetwarzane, powinien ocenić wpływ na prywatność (DPIA).

 

8.1.1 Ocena wpływu na prywatność sugeruje, że FXspace Worldwide Fin ServicesLTD bierze pod uwagę zakres, kontekst, charakter, cel procesji, ryzyko różnych stopni prawdopodobieństwa i krytyczności w odniesieniu do praw i wolności osób fizycznych, i zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do przeprowadzenia przetwarzania zgodnie z wymogami ochrony danych i będą w stanie to wykazać.

 

8.2 Środki techniczne i organizacyjne FXspace Worldwide Fin Services LTD powinny być przeglądane i aktualizowane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

 

8.2.1 W ramach wykazania zgodności z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi do zachowania zgodności z zasadami postępowania lub z zatwierdzonymi certyfikatami obala obie strony prawne.

 

9. Profilowanie.

 

9.1 W kontekście niniejszej polityki prywatności „profilowanie” jest rozumiane jako automatyczny proces analizy danych osobowych w celu oceny lub przewidywania przyszłych zachowań ludzkich pod kątem współpracy. FXspace Worldwide Fin Services LTD może korzystać z profilowania w następujących okolicznościach:

 • do oceny zdolności kredytowej;
 • w celu dostarczania klientom i potencjalnym klientom informacji o produktach FXspaceWorldwide Fin Services LTD i usługach, które mogą być dla nich interesujące;
 • pomoc w identyfikowaniu potencjalnych przypadków przestępstw finansowych.

10. Wymagania międzynarodowe

 

10.1 Ze swojej strony FXspace Worldwide Fin Services LTD zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnych przepisów dotyczących ochrony danych oraz przepisów o ochronie danych na poziomie poszczególnych krajów.

 

10.2 Jeżeli prawo krajowe danego kraju wymaga wyższego poziomu ochrony danych osobowych, niż może to zapewnić FXspace Worldwide Fin Services LTD, Spółka zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań. Jeżeli polityka lub zalecenia FXspaceWorldwide Fin Services LTD są bardziej rygorystyczne niż lokalne przepisy, konieczne jest przestrzeganie zasad lub zaleceń Spółki.

 

11. Dane kontaktowe.

 

11.1 Jeśli klient lub potencjalny klient ma jakieś pytania dotyczące treści niniejszej polityki, powinien skontaktować się ze specjalistą FXspace Worldwide Fin Services LTD, który jest odpowiedzialny za ochronę danych na [email protected].

Umów się na rozmowę