Dokumenty

Ta sekcja zawiera szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub giełdzie. Obejmuje to: Umowę użytkownika, Politykę prywatności, Ujawnienie ryzyka i inne.

1. Usługi

 

1.1 Umowa użytkownika FXspace Worldwide Fin Services LTD obejmuje aplikacje, zmiany, umowy i pozwolenia, które zostaną zaakceptowane przez klienta w odniesieniu do usług świadczonych przez firmę. „Umowa użytkownika” (dalsza umowa) określa dalszą interakcję między FXspace Worldwide Fin Services LTD (dalej Spółka) a Klientem, a także ustanawia inne prawa i obowiązki Stron, które powstają w związku z procedurą udzielania i wykonywania tych usług.

 

1.2 Zgodnie z postanowieniami „Umowy użytkownika” Klient rozpocznie wykonywanie transakcji papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi FXspace Worldwide Fin ServicesLTD.

 

1.3 Zgodnie z postanowieniami określonymi w „Umowie użytkownika” FXspace Worldwide Fin ServicesLTD świadczy następujące usługi:

 

a) Zapewnienie dostępu do platform transakcyjnych, a mianowicie: oprogramowania, za pośrednictwem którego elektroniczna transmisja danych odbywa się za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia podłączonego do amodemu lub autoryzowanej sieci transmisji danych wyznaczonej przez Spółkę;

 

b) Zapewnienie dostępu do niezbędnych interaktywnych programów i usług związanych z obrotem rynkami niefinansowymi oferowanych przez Spółkę w celu:
mieć połączenie z FXspace Worldwide Fin Services LTD;

 • mieć połączenie z FXspace Worldwide Fin Services LTD;
 • mieć dostęp do autoryzowanego zewnętrznego usługodawcy;
 • w celu uzyskania informacji handlowych i kwotowań od FXspace Worldwide FinServices LTD lub autoryzowanego zewnętrznego usługodawcy.

 

1.4 Przed rozpoczęciem współpracy Klient zobowiązuje się do zaakceptowania, uważnego przeczytania i wyrażenia zgody na wszystkie warunki „Umowy użytkownika” firmy.

 

1.5 Od momentu podpisania „Umowy użytkownika” Klient zgadza się, że FXspaceWorldwide Fin Services LTD może jednostronnie dokonywać korekt i zmian, a także dodawać, zmieniać nazwę lub pozostawić usługi niezmienione w ramach Umowy użytkownika. Firma będzie jednak musiała jak najszybciej ostrzec klienta o zmianach, wskazanych w Umowie.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami wszelkie zmiany, uzupełnienia, zmiana nazw usług wejdą w życie po upływie pięciu dni roboczych od daty powiadomienia Klienta o zmianie, o której mowa w punkcie 4.

 

1.6 Wszelkie instrumenty finansowe, za pomocą których Klient wykonuje operacje handlowe zgodnie z „Umową użytkownika”, są szacowane. Klient powinien wziąć pod uwagę, że dostawa fizycznej waluty lub aktywów bazowych kontraktu nie została wykonana.

 

1.7 Klient zobowiązuje się uznać i zrozumieć następujące postanowienia:

 

a) FXspace Worldwide Fin Services LTD wykonuje operacje handlowe i niektóre dodatkowe usługi, które okresowo mogą być uzgodnione między Klientem a Firmą na piśmie;

b) FXspace Worldwide Fin Services LTD nie udziela porad ani konsultacji dotyczących jakichkolwiek transakcji zawartych na podstawie „Umowy użytkownika”.

c) FXspace Worldwide Fin Services LTD nie ma dostępu do zarządzania inwestycjami klienta i monitorowania ich;

d) wykonanie przez FXspace Worldwide Fin Services LTD jakichkolwiek zamówień w imieniu Klienta nie oznacza poparcia ani rekomendacji tej transakcji przez FXspaceWorldwide Fin Services LTD;

e) FXspace Worldwide Fin Services LTD wskazuje różne rodzaje ujawniania ryzyka w ramach „Umowy użytkownika” i platformy internetowej FXspace Worldwide Fin Services LTD;

f) FXspace Worldwide Fin Services LTD nie będzie działał jako powiernik ani udzielał indywidualnych porad Klientowi w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych i instrumentach finansowych, chyba że uzgodniono to na piśmie.

g) Klient zobowiązuje się do oceny swoich transakcji, które będą rozpatrywane w świetle własnych celów i obowiązków Klienta, w tym rozważenia ewentualnego ryzyka i korzyści związanych z zawarciem takich transakcji;

h) Klient powinien zrozumieć, że niewłaściwe jest poleganie na jakichkolwiek informacjach, ofercie lub powiadomieniach od FXspace Worldwide Fin Services LTD jako rekomendacji lub porady dotyczącej tej transakcji.

 

2. Etapy otwierania rachunku handlowego.

 

2.1 Przed otwarciem rachunku handlowego w FXspace Worldwide Fin Services LTD, Klient musi zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej Spółki. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, aby otworzyć rachunek transakcyjny i zaakceptować „Umowę użytkownika”.

 

2.2 Podczas procedury rejestracji Klient ma prawo wybrać jeden z rodzajów kont handlowych oferowanych przez FXspace Worldwide Fin Services LTD. Warunki i specyfika świadczenia usług na każdym z proponowanych rodzajów rachunków handlowych są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Spółki i stanowią integralną część „Umowy użytkownika”.

 

2.3 FXspace Worldwide Fin Services LTD uważa osobę lub podmiot, których dane zostały określone w tym formularzu rejestracyjnym, za osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w celu otwarcia osobistego lub korporacyjnego konta handlowego. Klient musi zrozumieć, że jest on osobiście odpowiedzialny za dostarczenie dokładnych danych, a także wszelkich możliwych konsekwencji z powodu ich niedokładności lub nieważności.

 

2.4 Po zakończeniu procesu rejestracji i podpisaniu „Umowy użytkownika” Klient otrzyma konto handlowe. Następnie dane zostaną wygenerowane, a firma dostarczy kody dostępu (login i hasło) do gabinetu osobistego i terminalu handlowego. Kody dostępu są niezbędne do osobistej identyfikacji podczas operacji handlowych, a także do rachunku handlowego i zarządzania gotówką. 

 

Login klienta jest przypisywany raz i nie można go zmienić. Hasło można zmienić w dowolnym momencie na żądanie jednej ze stron. Zmiany hasła klienta można odtworzyć w dowolnym momencie, ale klient nie może powiadomić firmy. Jeżeli zmiana hasła zostanie zainicjowana przez FXspace Worldwide Fin Services LTD, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

2.5 Rachunek handlowy klienta jest otwarty i prowadzony w euro.

 

2.6 Konto handlowe klienta zostanie automatycznie połączone z platformą handlową FXspace.

 

2.7 Przy pierwszej rejestracji klienta otwarte przez niego konto handlowe zostanie połączone z platformą transakcyjną FXspace.

 

2.8 Jeśli Klient stosuje unikalne i bardzo agresywne strategie handlowe, to obowiązkiem Klienta jest powiadomienie FXspace Worldwide Fin Services LTD o swoim zamiarze, a Firma poprosi następnie o potwierdzenie kwalifikacji jako profesjonalnego inwestora lub inwestora. Jeśli Klient odmówi przedstawienia dowodów, Firma zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług Klientowi, a także do zablokowania dostępu do konta handlowego i anulowania wszystkich operacji handlowych i ich wyników.

 

2.9 Klient będzie odpowiedzialny za utrzymanie poufności danych w celu uzyskania dostępu do tego rachunku handlowego, a także za wszystkie operacje handlowe i niehandlowe na koncie odpowiednio autoryzowanym na platformie transakcyjnej na oficjalnej stronie internetowej FXspace Worldwide FinServices LTD, wykorzystując dane w celu uzyskania dostępu rachunek handlowy klienta. Wszelkie wiadomości, żądania i zamówienia przesyłane przez Klienta do FXspace Worldwide Fin Services LTD w celu autoryzacji na platformie handlowej będą uważane za przesłane bezpośrednio przez Klienta.

 

2.10 Jeśli Klient zgubił swoje hasło, FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo zmienić istniejące hasło na żądanie Klienta. Jednak przed zmianą hasła Klient musi przekazać dane identyfikacyjne, które zostaną wykonane wszystkimi dostępnymi środkami.

 

3. Prawa, gwarancje i obowiązki stron

 

3.1 Klient ma prawo:

 

3.1.1 Aby połączyć się z FXspace Worldwide Fin Services LTD lub autoryzowanym zewnętrznym dostawcą usług w celu uzyskania ofert i informacji dotyczących operacji handlowych na rynkach finansowych.

 

3.1.2 Aby uzyskać dostęp do operacji handlowych na rynkach finansowych za pośrednictwem platformy handlowej zapewnianej przez FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.1.3. Aby otrzymywać i żądać wszelkich informacji dotyczących aktualnego statusu jego / jej konta na żądanie, z zastrzeżeniem komunikacji między Klientem a FXspace Worldwide FinServices LTD.

 

3.1.4 Mieć prawo do dysponowania darmowymi środkami na koncie osobistym w dogodnym czasie.

 

3.1.5 Aby mieć możliwość dostarczania FXspace Worldwide Fin Services LTD zapytań, zleceń i instrukcji dotyczących operacji na rynkach finansowych wyłącznie za pośrednictwem PersonalCabinet lub telefonicznie.

 

3.2 Ze swojej strony klient gwarantuje, że:

 

3.2.1 Ma pełną zdolność do czynności prawnych i umysłowych.

 

3.2.2 Ma świadomość, że „Umowa użytkownika” nie narusza żadnych praw, praw ani przepisów ustawowych mających zastosowanie do Klienta lub w jurysdykcji, w której Klient jest rezydentem.

 

3.2.3 Wszelkie informacje dostarczone przez Klienta w ramach „Umowy użytkownika” są kompletne, dokładne i zgodne z prawdą, łącznie ze wszystkimi powiązanymi aspektami.

 

3.2.4 Klient zobowiązuje się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie prawdopodobne konsekwencje, które mogą powstać w wyniku jego działań zgodnie z „Umową użytkownika”.

 

3.2.5 Być jedyną upoważnioną osobą korzystającą z usług FXspace Worldwide FinServices LTD na rachunku transakcyjnym, dzięki czemu jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych osobowych i niezbędnych kodów dostępu.

 

3.2.6 Klient gwarantuje, że fundusze są legalne, dlatego każde ich wykorzystanie jest legalne.

 

3.2.7 Klient gwarantuje, że środki przekazane przez niego na jego rachunek handlowy w FFXspace Worldwide Fin Services LTD są legalne i posiadają i są zgodne z prawem.

 

3.3 Klient jest zobowiązany:

 

3.3.1 W celu zachowania zgodności z warunkami i wypełnienia obowiązków określonych w „Umowie użytkownika”, a także w innych jej wnioskach i innych informacjach opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.3.2 W celu dokonywania jakichkolwiek płatności zgodnie z załącznikami i warunkami „Umowy użytkownika”.

 

3.3.3 Zapewnienie FXspace Worldwide Fin Services LTD bieżących informacji identyfikacyjnych i danych oraz niezwłoczne powiadomienie Firmy o wszelkich zmianach w nich zawartych. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niezgłoszeniem firmie jakichkolwiek zmian.

 

3.3.4 Nieujawnianie stronom trzecim kodów dostępu i innych informacji wykorzystywanych do identyfikacji Klienta podczas operacji handlowych oraz zarządzania kontem handlowym i funduszami na nim.

 

3.4 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo:

 

3.4.1 Wymagać od Klienta prawidłowego spełnienia warunków „Umowy użytkownika”.

 

3.4.2 W celu właściwej identyfikacji poproś Klienta o dostarczenie informacji i danych, które są niezbędne do otwarcia rachunku handlowego i kiedy Klient wykonuje operacje handlowe i niehandlowe.

 

3.4.3 Jeśli Klient odmówi spełnienia wymagań „Umowy użytkownika”, Firma zobowiązała się do jednostronnego zakończenia dostępu Klienta do świadczonych usług.

 

3.4.4 Aby zapobiec oszustwom, praniu pieniędzy i innym sytuacjom konfliktowym, FXspaceWorldwide Fin Services LTD ma prawo zażądać od Klienta potwierdzenia tożsamości lub danych rejestrowych podmiotu prawnego w dowolnym momencie. Potwierdzenie tożsamości klienta lub danych rejestracyjnych osoby prawnej odbywa się zgodnie z procedurą ustanowioną w punkcie 7 „Umowy użytkownika”.

 

3.4.5 Aby uznać dowolną pozycję (lub kilka pozycji) Klienta za nieważną i zamknąć ją według aktualnej ceny w dowolnym momencie, według własnego uznania, pod warunkiem, że wszystkie systemy handlowe używane przez Klienta są zaprojektowane w celu wykorzystania możliwych luk w oprogramowaniu FXspace Worldwide FinServices LTD .

 

3.4.6 Firma może zabronić korzystania z usług doradców lub całkowicie zabronić dostępu do konta handlowego i transakcyjnego, jeśli klient wykryje nieproduktywne obciążenie usługi.

 

3.4.7 Pod warunkiem, że operacja handlowa została skorygowana lub anulowana przez dostawcę płynności, Firma ma prawo do edycji lub unieważnienia tej operacji.

 

3.4.8 Jeśli Klient ma stałe zadłużenie, FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo według własnego uznania wykorzystać saldo dostępne na rachunku handlowym Klienta.

 

3.4.9. FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo do przymusowego zamknięcia (likwidacji) otwartych pozycji Klienta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, jeśli aktualny stan konta handlowego "Margin Level" jest mniejszy niż 80% wymaganego depozytu zabezpieczającego dla utrzymania otwartych pozycji (sytuacja Margin Call). W niektórych przypadkach otwarte pozycje mogą zostać przymusowo zamknięte z obowiązkowym powiadomieniem Klienta.

 

Spółka jest z pewnością zobowiązana do rozpoczęcia zamykania nierentownych transakcji, jeśli aktualny stan rachunku handlowego "Margin Level" stanie się mniejszy niż wymagany depozyt zabezpieczający dla utrzymania otwartych pozycji (sytuacja "Stop Out"). Minimalny dopuszczalny poziom depozytu zabezpieczającego wynosi 20%.

 

3.5 FXspace Worldwide Fin Services LTD gwarantuje, że:

 

3.5.1 Wszystkie dane dostarczone przez Klienta będą chronione przez Firmę zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony prywatności i danych zawartymi w punkcie 8 tego dokumentu;

 

3.5.2 Po 24 godzinach od otrzymania zapytania przez FXspace Worldwide Fin Services LTD klient otrzyma wszelkie niezbędne informacje dotyczące statusu swojego rachunku handlowego.

 

3.5.3 Klient musi zrozumieć, że FXspace Worldwide Fin Services LTD nie działa jako agent podatkowy. Oznacza to, że Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie zadania związane z raportowaniem podatkowym, podatkowym i podatkowym, w tym między innymi za zapłatę wszelkich podatków związanych z transakcjami związanymi z usługami świadczonymi przez FXspace Worldwide FinServices LTD.

 

3.6 Ze swojej strony FXspace Worldwide Fin Services LTD zobowiązuje się:

 

3.6.1 Po zakończeniu procedury rejestracji i zaakceptowaniu przez FXspace Worldwide Fin Services LTD jako klienta, Spółka otworzy osobiste konto handlowe dla klienta, po którym będzie można rozpocząć handel.

 

3.6.2 Aby zapewnić Klientowi możliwość wykonywania operacji handlowych i niehandlowych na rynkach finansowych na warunkach i procedurach określonych w „Umowie użytkownika”.

 

3.6.3 Aby świadczyć usługi zgodnie z warunkami „Umowy użytkownika”.

 

4. Wymiana informacji.

 

4.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD może skontaktować się z klientem poprzez:

a) adres e-mail;

b) poczta wewnętrzna platformy transakcyjnej;

c) komunikacja faksowa;

d) telefon;

e) mailingi;

f) reklamy w sekcji „Aktualności” na oficjalnej stronie internetowej FXspace Worldwide Fin Services LTD.

g) reklamy w oficjalnych profilach i na oficjalnych stronach FXspace Worldwide Fin Services LTD, a także w komunikatorach i sieciach społecznościowych.

 

4.2 Firma użyje najnowszych danych kontaktowych podanych przez Klienta do skontaktowania się z nim. Klient nie ma prawa powoływać się na to, że informacje przesłane przez FXspace Worldwide FinServices LTD na dane kontaktowe określone przez Klienta są nieprawidłowe lub niepoprawne.

 

4.3 Dokumenty, ogłoszenia, powiadomienia, potwierdzenia, prośby, raporty, wiadomości, korespondencja itp. Zostaną uznane za otrzymane przez Klienta:

 • na koniec rozmowy telefonicznej;
 • siedem dni roboczych po wysłaniu;
 • godzinę po wysłaniu go na adres e-mail klienta;
 • natychmiast po wysłaniu za pośrednictwem platformy transakcyjnej pocztą wewnętrzną;
 • natychmiast po wysłaniu faksem;
 • natychmiast po umieszczeniu „Wiadomości” lub „Powiadomienia” na oficjalnej stronie internetowej FXspace WorldwideFin Services LTD.

 

4.4 Po trzech dniach kalendarzowych od momentu wysłania powiadomienia Spółki pocztą wewnętrzną Terminalu Klienta Klient zgadza się, że FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo do usunięcia wiadomości, które nie zostały odebrane.

 

4.5 Klient zgadza się, że Firma może nagrywać rozmowy ustne i telefoniczne z Klientem. Zapisy tego typu mogą służyć jako dowód wniosków i zleceń złożonych przez Klienta, a także innych faktów dotyczących interakcji między Klientem a Firmą, które są własnością FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

5. Finanse klienta: rozliczenia, płatności i przelewy.

 

5.1 W celu umożliwienia operacji handlowych, FXspace Worldwide Fin Services LTD może wymagać od Klienta złożenia na jego rachunek handlowy przelewu środków na rachunki Spółki przy użyciu dowolnej metody akceptowanej przez FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

5.2 Klient rozumie, że środki zostaną zaksięgowane na rachunku transakcyjnym w dniu transakcji, bez uwzględnienia opłat za przelew lub innych prawdopodobnych wydatków.

 

5.3 Klient jest uprawniony do wycofania środków dostępnych na rachunku transakcyjnym w dowolnym momencie i według własnego uznania, jeżeli jest to określone w „Umowie użytkownika”. Często środki mogą być wypłacane z rachunku handlowego przy użyciu tych samych metod płatności, które były wcześniej używane do wpłaty i na ten sam rachunek bankowy lub za pośrednictwem tego samego systemu płatności elektronicznych, który został użyty do sfinansowania rachunku.

 

5.4 Klient może wpłacać lub wypłacać środki tylko w jednej walucie - euro.

 

5.5 Gdy klient chce wpłacić lub wypłacić środki ze swojego rachunku handlowego:

a) FXspace Worldwide Fin Services LTD nie będzie przyjmować płatności na rzecz / od stron trzecich, a zatem płatnikiem i odbiorcą środków musi być ta sama osoba co Klient;

b) środki mogą zostać wypłacone na to samo konto bankowe lub za pomocą tego samego depozytu, który został sfinansowany na rachunek; jeżeli metoda wykorzystana do finansowania konta nie może być wykorzystana do wypłacania środków (np. za pośrednictwem terminali płatniczych, kart bankowych itp.), wypłaty mogą być realizowane wyłącznie przelewem bankowym na konto bankowe otwarte na nazwisko Klienta.

c) Jeżeli do finansowania konta stosowane są różne metody i waluty, wypłaty są dokonywane proporcjonalnie dla każdej metody i waluty.

 

5.6 Środki są przekazywane na rachunek handlowy klienta w ciągu jednego dnia roboczego.

 

5.7 Jeśli kwota wypłaty obejmująca wszystkie koszty przekroczy bezpłatny margines, FXspaceWorldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego żądania wypłaty. Jakakolwiek wypłata z rachunku handlowego, który ma otwarte pozycje, może być dokonana tylko w ramach bezpłatnego depozytu zabezpieczającego dostępnego na koncie klienta.

 

5.8 Po otrzymaniu żądania wypłaty od klienta, FXspace Worldwide Fin ServicesLTD musi spełnić żądanie klienta w ciągu pięciu dni roboczych.

 

5.9 Wszelkie opłaty, wydatki i prowizje pobierane przez banki, agentów rozliczeniowych, giełdy, depozyty i inne organizacje w związku z transferem środków i rozliczeń między Stronami są pokrywane przez Klienta.

 

5.10 Klient rozumie i zgadza się, że gdy jego konto handlowe zostanie zasilone z opóźnieniem spowodowanym awarią oprogramowania, FXspace Worldwide Fin Services LTD może sfinansować to konto ręcznie, pod warunkiem że Klient powiadomi Usługę Wsparcia.

 

5.11 Według uznania Klienta środki mogą być przekazywane na rachunek handlowy w celu jego depozytu lub w celu utrzymania otwartej pozycji. Ze swojej strony FXspace Worldwide Fin Services LTD nie wymaga od klienta utrzymania wymaganego poziomu marży.

 

5.12 FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo ograniczyć minimalną i maksymalną kwotę kredytu i debetu, która będzie zróżnicowana zgodnie z metodą kredytowania lub obciążania.

 

5.13 Na podstawie warunków określonych w „Umowie użytkownika”, FXspaceWorldwide Fin Services LTD otrzyma od Klienta prowizję lub inne wynagrodzenie za świadczone usługi. Ponadto Klient musi zwrócić wszelkie koszty poniesione przez FXspaceWorldwide Fin Services LTD. Dlatego wymagana kwota zostanie pobrana z rachunku handlowego klienta w sposób nieakceptowalny.

 

5.14 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do płacenia lub otrzymywania ceł, prowizji lub korzyści niepieniężnych na rzecz i / lub od swoich podmiotów stowarzyszonych lub stron trzecich, o ile nie jest to niezgodne z prawem. Poza tym Firma może uiścić opłatę lub prowizję od dowolnej strony trzeciej, która wprowadza nowego (potencjalnego) Klienta do FXspace Worldwide Fin Services LTD. Z kolei Klient zgadza się, że Klient nie będzie zobowiązany do osobnego ujawnienia głównych postanowień dotyczących takich opłat, korzyści niepieniężnych lub prowizji.

 

5.15 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do zablokowania konta, które jest nieaktywne i nie było finansowane przez więcej niż trzy kolejne miesiące. Konta handlowe, które zostały w ten sposób zablokowane, zostaną automatycznie zarchiwizowane, a Klient nie będzie mógł korzystać z kodów dostępu do osobistego biura i konta handlowego. 

 

Aby przywrócić dostęp do konta handlowego, klient musi wysłać zapytanie do zespołu wsparcia FXspaceWorldwide Fin Services LTD. Po upływie trzech dni roboczych od zgłoszenia konto klienta zostanie odblokowane, a klient zostanie powiadomiony pocztą e-mail.

 

5.16. Konta handlowe, które pozostają nieaktywne dłużej niż 3 miesiące, mogą zostać usunięte przez fxspace Worldwide Fin Services LTD i nie mogą być już odzyskiwane.

 

5.17. Jeżeli Rachunek Handlowy pozostaje nieaktywny w ciągu ostatnich 3 miesięcy, ale posiada depozyt, FXspaceWorldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do obciążenia i obciążenia rachunku roczną opłatą za utrzymanie w wysokości 20 Euro w celu utrzymania rachunku handlowego otwartego.

 

5.17.1 atrakcyjny bonus FXspace jest ważny dla każdego uzupełnienia depozytu, co umożliwia automatyczne otrzymywanie dodatkowych środków i wymianę depozytu do 2-krotności kwoty. Aby wypłacić środki z depozytu, musisz dokonać ilości transakcji równoważnej kwocie bonusu w ciągu 100 dni. Jeżeli wymagany obrót handlowy zostanie osiągnięty przed upływem 100 dni, przedsiębiorca może natychmiast wypłacić środki w całości.

 

5.18. Klientom surowo zabrania się stosowania strategii handlowych, których celem jest czerpanie zysków z celowego tworzenia sytuacji, na podstawie których jeden z rachunków klienta lub grupy klientów wchodzi w strefę ujemnego salda, także wtedy, gdy rachunki te są zarejestrowane na różne osoby, świadomie wchodzące w skład jednej strategii handlowej.Jeśli specjaliści Fxspace Worldwide Fin Services LTD zdają sobie sprawę, że Klient wybiera stosowanie tego typu strategii handlowej, Spółka zastrzega sobie prawo do przywrócenia równowagi na koncie jednego klienta, kosztem środków na innym koncie.

 

5.19 Jeśli istnieją obiektywne powody, FXspace Worldwide Fin Services LTD może rozważyć zlecenie operacji serwerowych nierynkowych.

 

5.20 Gdy pojawią się sytuacje wymagające znacznego zmniejszenia płynności, FXspace WorldwideFin Services LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia obrotu jednym lub większą liczbą instrumentów lub zezwalania na ich obrót wyłącznie w wyłącznym trybie „Zamknij”.

 

6. Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

6.1 Możesz przeczytać więcej o tym dokumencie, klikając link.

 

7. Identyfikacja klienta.

 

7.1 W oparciu o wymagania związane z procedurą KYC, większość programu przeciw praniu pieniędzy firmy FXspace Worldwide Fin Services LTD wskazuje, że Firma jest zobowiązana do zidentyfikowania tożsamości każdego Klienta, z którym nawiązuje współpracę biznesową. Ponadto monitorowanie relacji z klientami będzie replikowane na bieżąco.

 

7.2 Podczas weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, FXspace Worldwide Fin Services LTD zwróci uwagę na następujące wskaźniki:

 • ważne paszporty;
 • dowody osobiste;
 • odpowiednie (aktualne) prawo jazdy.

 

7.3 Podczas weryfikacji tożsamości osoby fizycznej, FXspace Worldwide Fin Services LTD zwróci uwagę na następujące wskaźniki:

 • ostatni wydany rachunek za media;
 • ostatnie wyciągi bankowe lub karty kredytowej;
 • ostatni numer referencyjny banku.

„Ostatni” odnosi się do rekomendacji bankowej, która została wydana nie później niż 3 miesiące.

 

7.4 FXspace Worldwide Fin Services LTD zweryfikuje tożsamość klienta przed przetworzeniem wniosku klienta o wycofanie znacznej kwoty z jego konta handlowego.

 

7.5 Na podstawie instrukcji zawartych w paragrafach 7.2 i 7.3, FXspace Worldwide Fin ServicesLTD zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dostarczenia określonych dokumentów w poszczególnych przypadkach i na podstawie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

7.6 W sytuacji, gdy FXspace Worldwide Fin Services LTD musi polegać na dokumentach KYC, które nie są oryginałami, muszą być odpowiednio uwierzytelnione jako prawdziwe kopie oryginału. Kopie te mogą być poświadczone przez prawnika, aktuariusza, księgowego lub inną osobę o uznanych kwalifikacjach zawodowych lub członka sądownictwa lub urzędnika wyższego szczebla.

 

7.7 Jeśli Klient dostarczy dokumenty KYC, które są napisane w językach, które nie działają w FXspace Worldwide Fin Services LTD, Klient musi dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język angielski. Ponadto tłumaczenie musi zostać wydrukowane, podpisane przez tłumacza i dołączone do uwierzytelnionego odpisu lub dokumentu oryginalnego.

 

7.8 FXspace Worldwide Fin Services LTD wyśle ​​żądanie do klienta, po czym klient dostarczy oryginalne dokumenty KYC w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty żądania.

 

7.9 Podczas oczekiwania na dokumenty KYC, FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do zawieszenia operacji niehandlowych na koncie klienta, w tym wypłat z wypłat.

 

7.10 Jeśli Klient nie dostarczy dokumentów w ciągu 30 dni kalendarzowych, FXspace WorldwideFin Services LTD zastrzega sobie prawo do zamrożenia wszelkich operacji handlowych i niehandlowych na rachunku klienta, a także do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji przy bieżących kwotowaniach rynkowych i blokowych funduszach złożonych na rynku konto bez zgody klienta.

 

7.11 Zgodnie z polityką KYC od osoby prawnej (klienta) mogą być wymagane następujące dokumenty:

a) Dokumenty założycielskie i rejestracyjne osoby prawnej wydane przez upoważnione organy.

b) Wyciąg z rachunku bankowego lub wyciąg z konta bankowego potwierdzający, że osoba prawna otworzyła rachunek bankowy.

c) Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do zarządzania rachunkiem handlowym Klienta, z obowiązkowym wskazaniem w tekście. Pełnomocnictwa wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących Klienta i danych dokumentu tożsamości osoby fizycznej, a także upoważnienie tej osoby do dysponowania funduszy, przeprowadzaj operacje transakcyjne i niehandlowe na koncie klienta i współpracuj z FXspace Worldwide Fin Services LTD we wszystkich kwestiach po połowie klienta. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez Szefa Klienta - legalEntity i opatrzone pieczęcią.

d) Decyzja upoważnionego organu w sprawie mianowania szefa osoby prawnej.

e) Kopia dokumentu tożsamości wydanego przez organy jurysdykcji klienta ze zdjęciem osoby fizycznej (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty) uprawnionej do zarządzania rachunkiem handlowym klienta - osoby prawnej.

f) Jeżeli dokumenty są dostarczane w kopiach i / lub wymagają tłumaczenia, muszą być spełnione wymagania dotyczące certyfikacji i / lub tłumaczenia, zgodnie z zasadą określoną w paragrafach 7.4 i 7.7 powyżej.

 

8. Prywatność i ochrona danych.

 

8.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD jest zobowiązany do zachowania poufności danych swoich klientów i nieujawniania ich stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • w zakresie niezbędnym zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami;
 • gdy istnieje obowiązek opublikowania danych, jeżeli uzasadnione interesy handlowe FXspace Worldwide Fin Services LTD wymagają ujawnienia;
 • na żądanie klienta lub za zgodą klienta lub osób opisanych w punkcie 8.

 

8.2 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Klienta tym agentom, którzy zapewniają Spółce szereg dodatkowych usług.
Ponadto FXspace Worldwide Fin Services może przenieść lub zaoferować przeniesienie swoich praw lub obowiązków na dowolną osobę zgodnie z „Umową użytkownika” oraz licencjonowane agencje kredytowe lub inne podmioty, które wspierają FXspace Worldwide Fin Services LTD i inne:

 • działać zgodnie z prawem;
 • do podejmowania decyzji kredytowych;
 • zmniejszyć prawdopodobieństwo oszustwa w trakcie identyfikacji, zapobieganie oszustwom poprzez kontrole kontroli kredytowej.

 

FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta innym podmiotom stowarzyszonym FFspace Worldwide Fin Services LTD w celach biznesowych, takich jak obsługa kont klientów i informowanie klientów o nowych produktach i usługach, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

8.3 FXspace Worldwide Fin Services LTD przyznaje Klientowi prawa dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które Firma gromadzi lub przechowuje w momencie żądania lub do poprawiania niedokładnych informacji, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych. Aby spełnić swoje wymagania, Klient musi pisemnie skontaktować się z FXspace Worldwide Fin Services LTD, po czym Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu udzielenia pomocy FXspace Worldwide Fin ServicesLTD zgodnie z żądaniem.

 

8.4 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do nagrywania lub monitorowania rozmów telefonicznych, a także korespondencji elektronicznej i innej między Klientem a Firmą w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z prawem, celów szkoleniowych i poprawy jakości usług.

 

8.5 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do używania plików cookie i innych urządzeń monitorujących IP w celu zarządzania systemem handlowym, przechowywania haseł i nazw użytkowników, śledzenia odwiedzin strony w systemie handlowym w celu personalizacji usług dla klienta i śledzenia oraz ułatwienia przeglądania poprzez system handlu. Pliki cookie są częścią danych przechowywanych na komputerze klienta, które zawierają informacje o kliencie związane z korzystaniem z systemu handlowego.

 

Adresy IP mogą być powiązane z danymi osobowymi klienta, a śledząc te adresy, FXspace Worldwide FinServices LTD otrzyma dane osobowe. Ze swojej strony Firma zapewnia dostęp do totradingu po tym, jak Klient wyrazi zgodę na udzielenie zgody na pliki cookie i urządzenia śledzące IP. Po części Klient rozumie, że zezwala na dostęp do szerokiej gamy plików cookie i urządzeń śledzących IP.

 

8.6 Wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem systemu handlowego obejmują przelewy przez Internet.


Klient musi zrozumieć, że takie transfery wiążą się z pewnym ryzykiem. FXspace WorldwideFin Services LTD podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności. Klient powinien mieć świadomość, że podczas przesyłu przez sieć może być narażony na nieautoryzowane programy przesyłane przez strony trzecie, zakłócenia elektroniczne lub niemożność dotarcia do zamierzonych miejsc docelowych lub błędne otrzymanie lub niewłaściwe przekazanie takich informacji.


Sprzęt techniczny FXspaceWorldwide Fin Services LTD zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych, ale firma nie może zagwarantować eliminacji potencjalnego ryzyka. Dlatego nie można zagwarantować, że jakakolwiek transmisja za pośrednictwem systemu handlowego będzie poufna. FXspaceWorldwide Fin Services LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie zaufania wynikające z takich zdarzeń.

 

9. Odpowiedzialność.

 

9.1 Klient zgadza się, że wszelkie systemy transakcyjne są dostarczane przez FXspace Worldwide FinServices LTD w oryginalnej formie i bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym:

 • przydatność handlowa lub przydatność do określonego zastosowania, celu lub zastosowania;
 • aktualność;
 • nie ma żadnych zakłóceń ani wyników, które mógłby uzyskać klient lub ktokolwiek inny podczas korzystania z systemu handlu.

Ze swojej strony, FXspace Worldwide Fin Services LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku ze świadczeniem usług, do których ma zastosowanie „Umowa użytkownika”, chyba że utrata lub uszkodzenie jest bezpośrednio spowodowane przez FXspace Worldwide Oszustwo, rażące zaniedbanie lub złośliwe działanie Fin Services LTD.

 

9.2 FXspace Worldwide Fin Services LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez jakiekolwiek zdarzenie, działanie lub zaniechanie poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń, straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek opóźnienia lub niedokładności w przesyłaniu zamówień lub informacje spowodowane awarią, opóźnieniem lub wadliwym działaniem urządzeń do transmisji, komunikacji lub przetwarzania danych.

 

9.3 Jeśli występują błędy w ofertach, wykonywaniu lub inne, które mogą obejmować między innymi błąd akwakultury od FXspace Worldwide Fin Services LTD, oferta, która nie reprezentuje rzeczywistej ceny rynkowej, błędna oferta od pracownika FXspace Worldwide FinServices LTD , takie jak długa oferta „Big Digit” lub błędna oferta z powodu błędu: awaria sprzętu, oprogramowania, linii komunikacyjnych, systemów lub niedokładnych kanałów danych dostarczonych przez FXspace Worldwide Fin Services LTD lub dostawców zewnętrznych, FXspace Worldwide FinServices LTD nie będzie ponosi odpowiedzialność za błędy w saldzie lub transakcjach handlowych klienta.

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Kiedy pojawia się błąd wyceny lub wykonania, FXspaceWorldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych korekt lub korekt do danego konta. Wszelkie spory wynikające z takich cytatów, wykonania lub innych błędów będą rozstrzygane przez FXspace Worldwide Fin Services LTD po wyłącznym uznaniu i analizie.

 

9.4 Powody związane z opóźnieniami w połączeniu internetowym i okresowym przesyłaniem ofert powodują, że ceny wyświetlane na platformie handlowej nie odzwierciedlają dokładnie ofert rynkowych. FXspace Worldwide Fin Services LTD zabrania stosowania utajonych praktyk arbitrażowych, które korzystają z tych zaległości internetowych. Jeśli Firma odkryje, że Klient korzysta z ukrytego arbitrażu podczas handlu, transakcje przeprowadzone w ramach tej technologii zostaną anulowane. FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych korekt lub poprawek na danym koncie według własnego uznania.

 

9.5 Klient musi być świadomy, że w warunkach dużej zmienności rynku, np. Po ogłoszeniu kluczowych (decydujących) wiadomości, Klient może być narażony na dodatkowe ryzyko. Istnieje możliwość, że klient nie będzie w stanie otrzymać ceny, o którą prosi. Z kolei FXspace Worldwide Fin Services LTD nie może zagwarantować stabilności cen w czasach dużej zmienności na rynku.

 

9.6 Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zadośćuczynienie i zwolnienie FXspaceWorldwide Fin Services LTD od wszelkich zobowiązań, szkód, kosztów i wydatków, w tym opłat prawnych i wydatków poniesionych przez FXspace Worldwide FinServices LTD w związku z zapewnieniem usługi dla klienta w ramach „Umowy użytkownika”. Ponadto, Klient powinien pamiętać, że wszelkie takie okoliczności, straty, koszty i wydatki nie zostały spowodowane oszustwem, rażącym zaniedbaniem lub umyślnym niewłaściwym postępowaniem spółki FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.7 W sytuacji, gdy Firma stwierdzi, że Klient naruszy którykolwiek z warunków „Umowy użytkownika”, który spowodował jakiekolwiek szkody, straty, wydatki, obciążenia lub wydatki na FXspace Worldwide Fin Services LTD, Firma zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania i bez zgody klienta, odpisać kwotę z konta klienta, która jest wystarczająca do pełnego pokrycia takich szkód, strat, obciążeń lub kosztów. Jeśli na koncie (kontach) klienta nie ma wystarczających środków, FXspace Worldwide Fin Services LTD będzie wymagać od klienta przesłania na konto (konta) klienta kwoty, która będzie w stanie zaspokoić roszczenia FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.8 Po powiadomieniu klienta przez FXspace Worldwide Fin Services LTD o wszelkich stratach roszczenia muszą zostać zaspokojone przez klienta w ciągu dziesięciu dni roboczych od powiadomienia.

 

9.9 Płatność za brak aktywności.

 

9.9.1. Jeżeli w ciągu ostatnich 365 dni kalendarzowych nie zostaną wykryte żadne operacje handlowe na rachunku klienta i wszystkie pozycje zostaną zamknięte, od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego co miesiąc opłata za prowadzenie nieaktywnego konta handlowego w wysokości 10 EUR (dziesięć EUR) miesięcznie będzie zostać potrącone z konta.

 

9.9.2 Opłata zostanie pobrana wyłącznie ze środków Klienta. Ponadto środki, które zostały zaksięgowane na Kliencie w ramach jednego lub więcej programów bonusowych lub innych promocji FXspaceWorldwide Fin Services LTD, nie mogą być wykorzystane na opłaty za prowadzenie rachunku handlowego.

 

9.9.3. Jeśli na koncie osobistym klienta nie ma wystarczających środków, FXspace WorldwideFin Services LTD ma prawo odpisać brakujące środki z dowolnego innego konta handlowego lub konta klienta. Przeliczenia kwoty wypłaty dokonuje się po wewnętrznym kursie walutowym FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.9.4. Po 365 dniach kalendarzowych nieaktywne konto transakcyjne zostanie automatycznie przeniesione do archiwum i może zostać ponownie aktywowane na żądanie klienta do FXspace Worldwide FinServices LTD, ale z zastrzeżeniem spłaty zadłużenia klienta z tytułu obsługi opłat za inne lub nieaktywne konta handlowe klienta .

 

10. Siła wyższa

 

10.1 Obie strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z „Umowy użytkownika”, jeżeli przyczyną tego były nieprzewidziane okoliczności, w których obie strony nie mogły ich przewidzieć ani im zapobiec. Takie okoliczności obejmują pożary, powodzie, epidemie, zakłócenia w dostawie prądu i komunikacji, trzęsienia ziemi, tsunami, inne klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, akty terrorystyczne, masowe zamieszki, akty i działania organów władzy, embarga, wojny i konflikty zbrojne lub inne okoliczności poza kontrola Stron, z wyjątkiem przypadków, w których Strona, która nie dopełniła swoich zobowiązań, jest winna niedopuszczenia lub sama jest przyczyną takiej awarii lub opóźnienia oraz pod warunkiem, że Strony nie spowodują takiego opóźnienia lub przekroczenia terminow.

 

10.2 Okoliczności wykluczające odpowiedzialność na podstawie „Umowy użytkownika” obejmują również nielegalne działania w stosunku do FXspace Worldwide Fin Services LTD, jej pracowników lub jej mienia, w tym ataki hakerów i inne nielegalne działania związane z serwerami FXspace Worldwide FinServices LTD.

 

Siła wyższa w ramach „Umowy użytkownika” obejmuje również zawieszenie, likwidację lub zamknięcie dowolnego rynku lub brak jakiegokolwiek zdarzenia, na podstawie którego FXspaceWorldwide Fin Services LTD opiera swoje notowania, lub nakłada ograniczenia lub specjalne lub niestandardowe warunki handlowe na dowolnym rynku lub dotyczące każdego takiego zdarzenia.

 

10.3 W przypadku siły wyższej wykluczającej odpowiedzialność, FXspace Worldwide Fin Services LTD może wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności bez uprzedniego powiadomienia klienta:

 • zwiększenie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego;
 • zamknąć wszelkie pozycje handlowe klienta po cenie, którą FXspace Worldwide FinServices LTD uważa za uczciwą;
 • ograniczać lub modyfikować ważność jednej lub więcej klauzul „Umowy użytkownika” i jej załączników, aż do wygaśnięcia wyłączenia odpowiedzialności;
 • podjąć lub zawiesić jakiekolwiek działanie dotyczące FXspace Worldwide Fin Services LTD, jeżeli Firma ma uzasadnione przekonanie, że jest to właściwe w danych okolicznościach.

 

10.4 Strona, dla której niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z „Umowy użytkownika” zostało spowodowane przez siłę wyższą, poinformuje drugą stronę o takich okolicznościach w ciągu dwudziestu dni kalendarzowych od daty ich rozpoczęcia. Strona, która nie powiadomi kontrahenta o wystąpieniu okoliczności wykluczających odpowiedzialność w określonym terminie, nie może nazywać ich okolicznościami wykluczającymi odpowiedzialność.

 

11. Roszczenia i reklamacje.

 

11.1 Jeśli Klient ma skargę dotyczącą wykonania usług świadczonych przez FXspace Worldwide Fin Services LTD na podstawie „Umowy użytkownika”, Klient musi przekazać skargę do FXspace Worldwide Fin Services LTD, który zbada dorastanie skargi i podejmie próbę rozwiązania problemu.

 

11.2 Wszelkie roszczenia i reklamacje przeciwko FXspace Worldwide Fin Services LTD muszą być rozpatrywane w następujących terminach:

 • przeznacza się trzy (3) dni na zgłoszenie roszczenia spowodowanego stosunkami między Stronami dotyczącymi operacji handlowych na rynkach finansowych.
 • dwadzieścia (20) dni kalendarzowych przeznacza się na roszczenie związane z operacjami niehandlowymi i innymi przyczynami.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację, w której Klient odmawia wysłania reklamacji w określonym terminie. Będzie to traktowane jako potwierdzenie zgody na działania FXspace Worldwide Fin Services LTD oraz brak jakichkolwiek sporów i niezgodności.

 

11.3 Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko klienta;

b) logowanie do platformy transakcyjnej;

c) opis sytuacji.

 

11.4 Roszczenia dotyczące operacji handlowych na rynkach finansowych powinny zawierać następujące dane:

a) Data i godzina pojawienia się problemu (do czasu platformy transakcyjnej);

b) symbol pozycji spornej lub zlecenia oczekującego.

 

11.5 Roszczenie nie powinno zawierać:

a) emocjonalne ubarwienie spornej sytuacji;

b) obraźliwy język przeciwko FXspace Worldwide Fin Services LTD i jego pracownikom;

c) nienormalne słownictwo.

 

11.6 FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo odrzucić roszczenie Klienta w przypadku niespełnienia warunków rejestracji i przesłania roszczenia określonego w paragrafach. 11.2., 11,3., 11,4, 11,5 i 11,8. „Umowy użytkownika”.

 

11.7 Jeśli roszczenie zostało zaakceptowane przez Spółkę, FXspace Worldwide Fin Services LTD rozpatrzy roszczenie i jak najszybciej rozwiąże sporną sytuację.

 

11.8 W sytuacji, gdy FXspace Worldwide Fin Services LTD jest zmuszony zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów od Klienta w celu przetworzenia roszczenia, początek okresu rozpatrywania roszczenia to czas, w którym FXspace Worldwide Fin ServicesLTD otrzymał wszystkie wymagane informacje lub dokumenty od Klienta.

 

11.9 Jeśli roszczenie klienta dotyczy operacji handlowej lub / i pliku dziennika serwera i jest jedynym źródłem informacji przy rozważaniu spornej sytuacji związanej z operacjami klienta na rynkach finansowych, klient przyjmuje to do wiadomości i rozumie plik dziennika serwera ma bezwarunkowy priorytet w stosunku do innych dokumentów przy rozważaniu sytuacji spornej, w tym informacji zawartych w pliku dziennika terminalu klienta.

 

11.10 Jeżeli zamówienie Klienta nie zostało wykonane w związku z pracami konserwacyjnymi na serwerach, o których klient został wcześniej powiadomiony, wówczas roszczenia dotyczące takich zamówień nie będą akceptowane przez FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

11.11 Jeżeli okaże się, że sytuacja jest uzasadniona, ugoda ma formę rekompensaty naliczonej na rachunek handlowy klienta w ciągu jednego dnia roboczego. Fxspace Worldwide Fin Services LTD nie zwróci klientowi żadnej straty zysku, nawet w sytuacji, w której klient zamierzał do podjęcia działania, ale nie podjął go z żadnego powodu. Ponadto FXspace Worldwide Fin Services LTD nie zwraca żadnych strat pośrednich ani szkód moralnych.

 

11.12 Podejmując decyzję w sprawie roszczenia, FXspace Worldwide Fin Services LTD postępuje zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami Firmy, które są oparte na zasadach ogólnej polityki rynkowej. FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do odniesienia się do ofert, cen, stawek i innych informacji od dowolnego innego brokera lub animatora rynku.

 

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.

 

12.1 „Umowa użytkownika” została sporządzona i działa zgodnie z przepisami prawnymi Wysp Marshalla.

 

12.2 Obie Strony (tj. Firma i Klient) będą starały się rozstrzygać wszelkie spory lub uzgodnienia wynikające z „Umowy użytkownika” w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, główne roszczenia i spory zostaną przekazane organom sądowym Wysp Marshalla w celu ich rozstrzygnięcia.

 

12.3 Strony wyraźnie przyznają wyłączną jurysdykcję organom sądowym Wysp Marshalla w celu rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń, działań lub innych kwestii związanych z „Umową użytkownika”. Żadne z postanowień „Umowy użytkownika” nie uniemożliwia FXspace Worldwide Fin Services LTD wniesienia roszczenia przeciwko Klientowi w dowolna jurysdykcja.

 

12.4 Każda ze Stron bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych zastrzeżeń:

 • w miejscu postępowania przed organami sądowymi Wysp Marshalla;
 • że proces odbywa się w niewygodnym dla klienta miejscu;
 • że organy sądowe Wysp Marshalla nie mają mocy prawnej wobec żadnej ze Stron.

 

13. Okres ważności i procedura rozwiązania Umowy.

 

13.1 „Umowa użytkownika” nie stanie się wiążącą umową między Klientem a FXspace Worldwide Fin Services LTD, dopóki konto handlowe Klienta nie zostanie otwarte i zatwierdzone przez FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

13.2 „Umowa użytkownika” obowiązuje do momentu jej rozwiązania.

 

13.3 „Umowa użytkownika” może zostać rozwiązana przez klienta za pisemnym wypowiedzeniem do FXspaceWorldwide Fin Services LTD na piętnaście (15) dni kalendarzowych przed wypowiedzeniem, pod warunkiem, że klient nie ma otwartych pozycji, niespłaconych zobowiązań ani długów wobec FXspace Worldwide FinServices LTD. Klient potwierdza, że ​​takie wypowiedzenie nie zwalnia Klienta z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z poprzednich transakcji zawartych w związku z „Umową użytkownika”.

 

13.4 Jeżeli w momencie rozwiązania „Umowy użytkownika” Klient ma otwarte pozycje handlowe, FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia otwartych pozycji według bieżącej ceny rynkowej bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Jeśli po zamknięciu pozycji na koncie klienta pojawi się dodatnie saldo, środki te powinny zostać przesłane do klienta w przypadku, gdy klient nie ma innych ważnych zobowiązań wobec firmy.

 

13.5 FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do rozwiązania „Umowy użytkownika” poprzez powiadomienie klienta na piśmie w ciągu piętnastu (15) dni kalendarzowych przed końcem umowy.

 

13.6 Przyczyny i warunki rozwiązania umowy:

 

13.6.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD może wypowiedzieć „Umowę użytkownika” bez uprzedniego powiadomienia klienta tylko wtedy, gdy klient naruszy którykolwiek z warunków „Umowy użytkownika”.

 

13.6.2 FXspace Worldwide Fin Services LTD ma wyłączne prawo do obrony swoich interesów, w związku z czym Firma podejmie wszelkie uzasadnione działania przeciwko indywidualnym Klientom, którzy działają przeciwko interesom Spółki, korzystając z usług świadczonych im w nieuczciwych celach. FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania stosunku umownego z takim klientem i nie jest zobowiązana do ujawnienia klientowi uzasadnienia swojej decyzji. Decyzja staje się skuteczna natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia Klienta.

 

13.6.3 FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo zablokować konto handlowe klienta oraz przeprowadzić kontrole wewnętrzne i dochodzenia bez uprzedniego powiadomienia. Powodem mogą być podejrzane operacje handlowe i działania klienta, które naruszają postanowienia „Umowy użytkownika” i mogą być nielegalne.

 

Nielegalne działania są rozumiane jako próby uzyskania przez Klienta korzyści z:

- wykorzystanie możliwej luki w oprogramowaniu FXspace Worldwide Fin Services LTD;


- nieuczciwe wykorzystanie otrzymanych premii;


- nieuczciwe korzystanie z programów partnerskich,


- nieuczciwy działa jako menedżer konta PAMM / RAMM,


- handel arbitrażowy,


- handel wiadomościami poprzez transakcje wielokierunkowe na dwóch lub więcej rachunkach otwartych u jednego lub więcej brokerów, a także inne działania i transakcje, które naruszają ogólnie przyjęte zasady i praktyki rynkowe.

 

Jeśli Firma zarejestruje którekolwiek z powyższych działań ze strony Klienta, FXspaceWorldwide Fin Services LTD ma prawo wypowiedzieć „Umowę użytkownika”, zablokować metodę otrzymywania podejrzanych środków, zamknąć konto klienta (lub wszystkie konta) i zwrócić klientowi saldo ktore nie przekracza początkowego depozytu.

 

13.6.4 Jako oficjalne ostrzeżenie o podejrzeniu, FXspace Worldwide Fin Services LTD może (ale nie jest do tego zobowiązany) wyrazić swoje podejrzenia Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Jeżeli po otrzymaniu ostrzeżenia Klient nadal będzie stosował nielegalną metodę handlu, FXspace Worldwide FinServices LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich lub niektórych otwartych pozycji Klienta, umorzenia rachunku Klienta wyników jakiejkolwiek działalności handlowej, która zdaniem Spółki , wiąże się z nieetycznymi lub wątpliwymi stylami handlowymi, a także zlikwidowaniem „Umowy użytkownika”, zamknięciem konta klienta (lub wszystkich kont) i zwróceniem klientowi balancenot przekraczającego początkowy depozyt.

 

13.7 Klient zgadza się, że FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo, jednak z uprzednim powiadomieniem, do zawieszenia lub częściowego lub całkowitego przerwania dostępu klienta do usług na podstawie „Umowy użytkownika”. W tej sytuacji umowa klienta z Firmą jest uważana za zawieszoną lub w pełni wypełnioną. W przypadku wypowiedzenia „Umowy użytkownika” saldo rachunku handlowego Klienta zostanie zwrócone Klientowi, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszym punkcie 13.

 

13.8 Rozwiązanie lub wypowiedzenie „Umowy użytkownika” nie wpłynie na jakiekolwiek wcześniejsze transakcje i nie wpłynie na uprzednio nabyte prawa i obowiązki każdej ze Stron.

 

13.9 Wszelkie postanowienia „Umowy użytkownika” dotyczące ryzyka, obowiązków i odpowiedzialności Klienta, ujawnienia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania, poufności i ochrony danych, praw własności intelektualnej, zawiadomień, roszczeń i reklamacji zachowują ważność po zakończeniu „Umowy użytkownika” dla wszelkich powódow.

 

14. Odmowa wypełnienia obowiązków.

 

14.1 Niedopełnienie obowiązków obejmuje następujące okoliczności:

 • Klient odmawia zapłaty jakiejkolwiek należnej kwoty i wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań wobec FXspace Worldwide Fin Services LTD;
 • Wszczęcie przez stronę trzecią postępowania upadłościowego przeciwko klientowi lub zawarcie umowy z wierzycielami klienta w sprawie uregulowania zadłużenia klienta lub wszczęcie innego podobnego postępowania przeciwko klientowi;
 • Jeżeli Klient jest osobą prawną: wszczęcie procedury wyznaczenia Likwidatora lub wyznaczenia zewnętrznego administratora lub powiernika masy upadłości w odniesieniu do Klienta lub jego majątku (jeżeli Klient jest osobą prawną);
 • Wszelkie oświadczenia lub gwarancje złożone przez Klienta w sprawie FXspace Worldwide Fin ServicesLTD są lub stają się fałszywe;
 • Firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Klient popełnił nielegalną operację handlową, w tym korzystanie z Programów Snajperskich, Skalpowania, Pipsowki, Zabezpieczania, składania zleceń Stop kupna lub sprzedaży przed publikacją informacji finansowych, arbitrażu, manipulacji, przy użyciu „szybkiego” / slow ”, itp.;
 • Firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Konto klienta zostało otwarte w nieuczciwy sposób;
 • Firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Klient popełnił fałszerstwo lub użył skradzionej karty bankowej do uzupełnienia swojego konta klienta
 • Firma ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że Klient popełnił fałszerstwo lub użył skradzionej karty bankowej do uzupełnienia swojego konta klienta W przypadku śmierci lub niekompetencji prawnej Klienta;
 • Wszelkie inne okoliczności uzasadnione przez FXspace Worldwide Fin Services LTD niedotrzymaniem zobowiązań.

 

14.2 W przypadku niewywiązania się przez Klienta ze zobowiązań, FXspace Worldwide Fin Services LTD zastrzega sobie prawo do podjęcia co najmniej jednego z następujących kroków bez uprzedniego pisemnego powiadomienia:

 • zamknac wszystkie otwarte pozycje Klienta według bieżących ofert;

 • zamknac konto (-a) klienta w FXspace Worldwide Fin Services LTD;

 • zabronić tworzenia nowych kont dla klienta;

 • odpisać kwoty należne FXspace Worldwide Fin Services LTD z rachunku klienta.

15. Różne

 

15.1 „Umowa użytkownika” jest napisana w języku angielskim. Tekst Umowy w języku angielskim ma w każdym przypadku pierwszeństwo przed wszystkimi innymi tłumaczeniami.

 

15.2 FXspace Worldwide Fin Services LTD może zmienić niniejszą „Umowę użytkownika” według własnego uznania, ale z uprzednim powiadomieniem klienta wszelkie zmiany wejdą w życie w dniu kalendarzowym następującym po dniu powiadomienia, chyba że zawiadomienie lub zmiana stanowi inaczej.

 

15.3 FXspace Worldwide Fin Services LTD może scedować i przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez zgody Klienta, pod warunkiem, że osoba, której przeniesiono prawa, wyrazi zgodę na takie przeniesienie. FXspace Worldwide Fin Services LTD musi powiadomić Klienta na piśmie o takim przeniesieniu na co najmniej piętnaście (15) dni kalendarzowych przed terminem.

 

15.4 Jeśli FXspace Worldwide Fin Services LTD przestanie świadczyć jakiekolwiek usługi w ramach niniejszej Umowy, klient powinien zostać powiadomiony przez FXspace Worldwide Fin Services LTD na piśmie co najmniej piętnaście (15) dni kalendarzowych przed zakończeniem usługi. Wszelkie środki pozostające na rachunku handlowym Klienta zostaną zwrócone Klientowi po zamknięciu wszystkich pozycji i z zastrzeżeniem wszystkich innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

 

15.5 Niniejsza Umowa jest wiążąca i będzie służyć cesjonariuszowi i spadkobiercom każdej ze stron. Klient nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody FXSpace Worldwide Fin ServicesLTD, przenosić, cedować całości lub części praw, obowiązków i / lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, fuzji czy w jakikolwiek inny sposób z jakąkolwiek stroną trzecią. Wszelkie próby wykonania bez uprzedniej pisemnej zgody FXspace Worldwide Fin Services LTD są nieważne.

 

15.6 W przypadku śmierci Klienta prawo do żądania środków dostępnych na jego rachunku handlowym należy do jego / jej następców prawnych, powierników i cesjonariuszy, z wyłączeniem odpowiednich operacji handlowych najwyższej jakości na rachunku handlowym Klienta.

 

15.7 FXspace Worldwide Fin Services LTD ma prawo zawiesić obsługę klienta w dowolnym czasie z dowolnego powodu, który FXspace Worldwide Fin Services LTD uzna za wystarczający, bez uprzedniego powiadomienia klienta.

 

15.8 W „Umowie użytkownika”:

 • słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie;

 • słowa dla płci męskiej obejmują płeć żeńską i średnią;

 • słowa dla osób obejmują firmy, stowarzyszenia i grupy osób (firmy lub firmy);

 • słowa „może” należy interpretować jako przyzwolące;

 • „powinien” lub „będzie” należy interpretować jako nalegające;

 • wyrażenia związane z formą pisemną lub podobną należy rozumieć jako obejmujące druk faksu, litografię, fotografię, e-mail i inne środki prezentacji słów w widocznej formie;

 • „operacje handlowe” oznaczają transakcje papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi oferowanymi przez FXspace Worldwide Fin Services LTD i które Klient może realizować za pomocą platformy handlowej oferowanej przez FXspace Worldwide Fin Services LTD;

 • Wyrażenie „operacje niehandlowe” oznacza wpłatę lub wypłatę środków z rachunku bankowego;

 • „dzień roboczy” lub „dzień roboczy” oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani dniem wolnym od pracy w kraju, w którym znajdują się serwery FXspace Worldwide Fin Services LTD.

Umów się na rozmowę